เสรีรวมไทย ห่วงปัญหาพื้นที่ทับซ้อนอุทยานแห่งชาติไทรทอง

20 พ.ย.2562 ณ รัฐสภา นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรรวมไทย ปรึกษาหารือกับประธานสภา

เรื่องการถูกจับ กุมของชาวบ้านซับหวาย จังหวัดชัยภูมิ ที่เกิดจากการประกาศพื้นที่ทับซ้อนจากการประกาศอุทยานแห่งชาติไทรทอง
เนื่องจากตกสำรวจในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเจ้าบ้าน ต้องติดคุกเกิดจากความผิดพลาดเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อเปรียบเทียบ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คล้ายคลึงกันได้มีผู้ที่มีฐานะดีไปครอบครองที่ดิน ซึ่งไม่ได้เข้าข่ายที่จะได้รับการพิจารณาให้ครอบครองและยังไม่มีการรังวัดหรือการอนุญาต

ให้เข้าทำประโยชน์ ขณะนี้มีข้อมูลว่าเบื้องต้นให้มีการรังวัดที่ดินเพราะรู้ว่า เป็นที่ดิน ประเภทใด แต่ก็ให้มีการเลื่อนการรังวัดออกไปทำให้

ผลการตรวจสอบล่าช้า ถ้าผลการรตรวจสอบผิดจริงกรณีนี้ ก็ต้องถูกดำเนินการ เช่นเดียวกับชาวบ้านที่ถูกดำเนินคดีไปแล้ว ขอฝากเจ้าหน้าที่

ที่มีอำนาจเกี่ยวกับการบุกรุกป่าไม่ว่าจะเป็น กระทรวงเกษตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกรมป่าไม้ กรมทรัพยากรแห่งชาติกรมที่ดิน

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สปก. ได้โปรดเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่ล่าช้า

และต้องให้เป็นมาตราฐานเดียวกันเพื่อความถูกต้อง และเป็นธรรมตามหลักนิติรัฐและนิติธรรมของประเทศต่อไป