เสรีรวมไทย อภิปราย การบริหารงานข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง คสช.

พล.ต.ท.วิศณุ ม่วงแพรสี ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยอภิปราย ผลกระทบจากคำสั่งของ คสช. การปรับเปลี่ยนแท่ง พนักงานสอบสวน ถือเป็นการทำลายอาชีพตำรวจ ขณะที่คำสั่งต่าง ๆ ส่งผลกระทบ ต่ออาชีพตำรวจเป็นอย่างมาก ในญัตติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่เกี่ยวกับ งานบุคคลของข้าราชการตำรวจในการประชุม สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 6 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ รัฐสภา

เสรีรวมไทย อภิปราย การบริหารงานข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง คสช.

พล.ต.ท.วิศณุ ม่วงแพรสี ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยอภิปราย ผลกระทบจากคำสั่งของ คสช. การปรับเปลี่ยนแท่ง พนักงานสอบสวน ถือเป็นการทำลายอาชีพตำรวจ ขณะที่คำสั่งต่าง ๆ ส่งผลกระทบ ต่ออาชีพตำรวจเป็นอย่างมาก ในญัตติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่เกี่ยวกับ งานบุคคลของข้าราชการตำรวจในการประชุม สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 6 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ รัฐสภา

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019