น.พ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.เสรีรวมไทย เห็นด้วย! กับการตั้ง กมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ

นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยเห็นด้วยให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
ที่เสนอโดย นาย สุทิน คลังแสง และ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยให้เหตุผลที่มาของสมาชิกวุฒิสภา และที่มาของการเลือกนายกรัฐมนตรี ล้วนเป็นมรดกจากมรดกของเผด็จการ ที่เขียนรัฐธรรมนูญเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ รัฐสภา

 

น.พ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.เสรีรวมไทย เห็นด้วย! กับการตั้ง กมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ

นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย เห็นด้วยให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่เสนอโดย นาย สุทิน คลังแสง และ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยให้เหตุผลที่มาของสมาชิกวุฒิสภา และที่มาของการเลือกนายกรัฐมนตรี ล้วนเป็นมรดกจากมรดกของเผด็จการ ที่เขียนรัฐธรรมนูญเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ รัฐสภา

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2019